ANALOGNA ELEKTRONIKA, BELEŠKE ZA PREDAVANJA


0. Uvod

0.1. Uvodne napomene

1. Pojačavači snage

1.1-1.9 Pojačavač sa zajedničkim emiterom kao pojačavač snage
    izvođenje, wxMaxima: pdf; wxm source file
    simulacija, Python; slike: 1) vremenski dijagrami; 2) snage; 3) koeficijent korisnog dejstva
    Dopunski materijal: MOSFET, režimi rada, dopuna beleški prema predavanjima od 10.10.2022.
    Dopunski materijal: pobuda MOSFET-a kao pojačavača snage sa zajedničkim sorsom, dopuna beleški prema predavanjima od 10.10.2022.
1.10-1.24 Problemi sa jednosmernom komponentom
Dopunski materijal: Fazorska Transformacija DOI
Dopunski materijal: Frekvencijske karakteristike (Bode Plots)
Dopunski materijal: Mirko Milić, "Električno modelovanje fizičkih procesa", DOI
Dopunski materijal: Hiperbole snage program
1.25-1.31 Transformatori
1.32-1.40 Pojačavač snage u klasi A sa transformatorskom spregom
1.41-1.51 Simetričan pojačavač snage u klasi A    radna prava, detaljno    radna prava, dopuna    MOSFETs, radna prava, dopuna
1.52-1.60 Simetričan pojačavač snage u klasi B
1.61-1.67 Pojačavač snage u klasi B sa komplementarnim parom tranzistora
Pojačavači snage u klasi AB
Proširivanje strujnog i naponskog kapaciteta izlaza operacionog pojačavača
Još jedan pojačavač snage u klasi B, ispitno važan

2. Ispravljači

2.1-2.9 Ispravljači i filtri, uvod
2.10-2.27 Prost kapacitivni filter
    Ispravljač sa R-Vout opterećenjem, primer sa časa održanog 28.11.2011. simulacija, Octave
2.28-2.31 Prost induktivni filter i jednostrano ispravljanje
2.32-2.37 Prost induktivni filter i dvostrano ispravljanje
2.38-2.44 L filter
2.45-2.46 PI filter
Advanced topic #1: Predrag Pejović, Johann W. Kolar, "Single-Phase Full-Wave Rectifier as an Effective Example to Teach Normalization, Conduction Modes, and Circuit Analysis Methods," Electronics, vol. 17, no. 2, December 2013
Advanced topic #2: Kapacitivno spregnuti ispravljači; GNU Octave simulacije: crhw.m crfw.m DOI
Advanced topic #3: Peak Detector and/or Envelope Detector --- A Detailed Analysis, DOI

3. Stabilizatori napona

3.1-3.5 Stabilizator sa zener diodom
Stabilizator sa rednim tranzistorom (samo slike)
Stabilizator sa povratnom spregom (samo slike)
Stabilizator sa diskretnim komponentama (samo slike)
Reakcijska zaštita od kratkog spoja
Izvor referentog napona

4. Oscilatori

4.1-4.5 Oscilatori, uvod i Barkhauzenov kriterijum
Advanced topic: Predrag Pejović, Nikvistov kriterijum stabilnosti DOI, popravka Barkhauzena
4.6-4.14 Oscilator sa Vinovim mostom, raspored polova sistema
4.15-4.17 Model stanja i polovi sistema
Određivanje amplitude oscilacija simulacija-1 simulacija-2 simulacija-3
Oscilator sa faznim pomerajem, izvodjenje prenosa beta-mreze fazni-pomeraj.wxm
Oscilatori u tri tačke DOI

5. Impulsna elektronika

Astabilni multivibrator, monostabilni multivibrator, generator linearne vremenske baze, . . .

6. Fazno sinhronizovana petlja (Phase Locked Loop, PLL)

8.1-8.25 PLL (updated 27.12.2011.)


back